Статут комунального закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Статут комунального закладу   

І. Загальні положення

 

1.1.Загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові Тиврівський район Вінницької області є  загальноосвітнім навчальним  закладом,  який  створений  у 1933 році. Знаходиться у  комунальній  власності територіальної  громади  с.Рахни-Польові.

1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 23352, Вінницька область, Тиврівський район, с.Рахни-Польові, вул. Лесі Українки, б. 1а. тел. 2-74-45

1.3.Загальноосвітня  школа   І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові  (далі - навчальний
заклад) є неприбутковою юридичною особою (з обов’язковим внесенням відомостей до відповідних реєстрів (в тому числі до Реєстру неприбуткових установ та організацій)), може мати  самостійний  баланс,  рахунок  в
установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
Права та обов’язки юридичної особи навчальний заклад набуває з дня його реєстрації .

1.4.Засновником (власником) навчального закладу є: Рахно-Полівська сільська рада.

1.5.Головною  метою  навчального  закладу   є   забезпечення реалізації  права  громадян   незалежно  від статі, стану  здоров'я  та  місця  народження, раси, національності, соціального і майнового стану, роду  та  характеру  занять, світоглядних переконань, належності  до  партій, ставлення  до  релігії, віросповідання  та  інших обставин  на  повну  загальну середню  безкоштовну  освіту.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну  середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних  традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з  усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;

виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;

розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань,  наукового  світогляду;

реалізація права  учнів  на  вільне  формування  політичних   і   світоглядних   переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я  інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про  природу,  людину і суспільство;

інші завдання, що не суперечать чинному законодавству.

1.7.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами  України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", Положенням  про  загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженим постановою Кабінету    Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778,  іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8.Навчальний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9.Навчальний заклад несе відповідальність перед особою,  суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних   зобов'язань   з   іншими   суб'єктами освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому  числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11.Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми,     методи     і     засоби      організації навчально-виховного   процесу   за   погодженням   із   власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому   порядку    розробляти    і    впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними інститутами  та  центрами  проводити    науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні  форми   морального   і   матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого  і  нерухомого  майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти   і   матеріальні   цінності   від   органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні  надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

інші права, що не суперечать законодавству України.

1.12.У навчальному закладі створюються та функціонують    шкільні  методичні  об'єднання :

вчителів  початкових  класів;

гуманітарного циклу;

природничо-математичного циклу;

класних керівників.

1.13.Медичне    обслуговування    учнів    та   відповідні  умови для його організації забезпечуються  засновником  (власником)  і здійснюються  відповідними  установами  охорони  здоров'я.

1.14.Взаємовідносини  навчального  закладу  з  юридичними  і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1.Навчальний  заклад   планує   свою   роботу   самостійно відповідно до перспективного, річного    плану.

     В плані роботи  відображаються  найголовніші  питання  роботи навчального закладу,  визначаються перспективи його розвитку.

     План роботи затверджується радою  навчального  закладу.
2.2.Основним  документом,  що   регулює   навчально-виховний процес,  є  робочий  навчальний  план,  що  складається  на основі типових навчальних    планів,    розроблених    та    затверджених Міністерством  освіти   і   науки   України,   із   конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

     Робочий навчальний  план  навчального  закладу  державної   і комунальної  форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

     У вигляді додатків до робочого  навчального  плану  додаються розклад  уроків  (щоденний,  тижневий)  та режим роботи (щоденний, річний).
2.3.Відповідно до  робочого  навчального  плану  педагогічні працівники   даного   навчального   закладу  самостійно  добирають програми,  підручники,  навчальні   посібники,   що   мають   гриф Міністерства  освіти  і  науки України,  а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної
роботи,  що  мають  забезпечувати  виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною  формою навчання  у  режимі  п'ятиденного  робочого  дня.  Учням  навчального  закладу   надається  право  і  створюються  умови  для індивідуального навчання, екстернату відповідно до  чинного  законодавства.
2.5.Зарахування  учнів   до навчального закладу  здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для  неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або  направлень  відповідних  органів  управління  освітою,   а   також  свідоцтва  про  народження  (копії),  паспорта,  медичної  довідки  встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

       У разі  потреби  учень  може  перейти  протягом  будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу. Переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за  наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти   і науки України зразка, на підставі  заяви батьків  або  осіб, які  їх  заміняють.

2.6.У школах першого-другого ступеню навчання для учнів  1-4  класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи продовженого дня.

     Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

     Організація роботи груп продовженого дня здійснюється до Положення про групу продовженого дня в загальноосвітньому навчальному закладі.                        2.7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюються  навчальним  закладом  в  межах   часу, що передбачений робочим навчальним планом.

     Навчальні заняття  розпочинаються  1  вересня  у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року згідно  термінів, встановлених Міністерством освіти і науки України.

    Навчальний рік поділяється на семестри.

    Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році.

2.8.Відволікання  учнів  від  навчальних занять на інші види діяльності    забороняється    (крім    випадків,    передбачених законодавством України).

2.9.За  погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням  місцевих умов,  специфіки  та  профілю  навчального закладу запроваджується графік канікул.  Тривалість канікул протягом навчального  року  не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.Тривалість уроків у навчальному  закладі  становить:                                                    у перших  класах  -  35  хвилин,                                                                                             у  других  - четвертих класах - 40 хвилин,                                                                              у п'ятих - дев'ятих  -  45  хвилин.                                                                                          Зміна  тривалості уроків   допускається   за  погодженням  з  відповідними  органами управління  освітою  та   за  потреби  відповідними  службами.
2.11.Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять визначається розкладом уроків,  що складається  на  кожен  семестр відповідно   до   санітарно-гігієнічних   та  педагогічних  вимог, погоджується   радою   навчального   закладу   і    затверджується директором.

     Тижневий режим роботи навчального  закладу  затверджується  у розкладі навчальних занять.

     Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять,    у навчальному    закладі    проводяться    індивідуальні,   групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів
учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12.Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог   з    урахуванням    індивідуальних особливостей учнів.

2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

     У   початкових  класах  дається  оцінка  досягнень  учнів у навчанні   відповідно  до  нормативно-правових  документів Міністерства освіти і науки України.

     У документі   про   освіту   (табелі  успішності,  свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри,  навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

    У свідоцтві  відображаються досягнення учнів у навчанні та  результати державної  підсумкової  атестації. У випускному 9-му класі виставляється середній  бал, який  заноситься  у  документ про базову загальну  середню  освіту.

2.14.Результати    семестрового,    річного,   ДПА  оцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником, результати  ДПА  доводяться до відома учнів головою  атестаційної  комісії.

2.15.Порядок переведення і випуск учнів навчального  закладу визначається   Інструкцією   про   переведення   та  випуск  учнів навчальних закладів  або  відповідно  до  нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.

2.16.При  переведенні  учнів  з початкової до основної школи передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче середнього  рівня  з  української  мови,  читання,  математики.
2.17.Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.  Порядок проведення  державної  підсумкової атестації   визначається   відповідно  до  чинного законодавства.

2.18.Учням,   які   закінчили   певний  ступень  навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи - табель успішності ;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову  загальну
середню освіту.

2.19.За   успіхи   у   навчанні   для   учнів   встановлюються  форми  морального і матеріального заохочення  (в межах коштів, передбачених на ці цілі) :

нагородження похвальним листом  «За високі досягнення у навчанні»;

похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

за  рахунок  інших  коштів  та  надходжень. 

                    III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.Учасниками       навчально-виховного      процесу      в загальноосвітньому навчальному закладі є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники громадськості.

3.2.Права і обов'язки учнів,  педагогічних  та інших   працівників  визначаються  чинним  законодавством  та  цим статутом.

3.3. Учні   мають право:

на вибір    форми    навчання,   факультативів,   спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування        навчально-виробничою,        науковою, матеріально-технічною,  культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних    видах   науково-практичної   діяльності,   конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь  у  роботі  органів  громадського самоврядування  навчального закладу;

брати участь  в  обговоренні і вносити власні пропозиції щодо  організації   навчально-виховного    процесу,    дозвілля    учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих  студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного  насилля,  що  порушують  права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у комунальному закладі;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини;

(інші права, що не суперечать законодавству України) .
3.4.Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями,   вміннями,   практичними    навичками, в  обсязі  не  меншому, ніж  визначено  Державними  стандартами  загальної  середньої  освіти;
підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного,  громадського і особистого майна, майна  інших  учасників  навчально-виховного процесу;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати  честь  і  гідність  інших  учнів  та  працівників;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України).

Учням  забороняється :

займатись у школі  тютюнопалінням, вживати алкогольні  напої, наркотичні  засоби  та  психотропні  речовини;

вживати  у школі  лайливі , брутальні  та  нецензурні  слова ;

брати чужі  особисті  речі  без  дозволу  та  виносити зі  школи  шкільне  майно;

використовувати  шкільне  майно  та  обладнання  не  за  призначенням;

залишати  самовільно  без  дозволу  і  відома   педагогічних працівників  навчальні  заняття;

приносити до школи вибухонебезпечні  предмети, легкозаймисті, піротехнічні  засоби  і  матеріали, колючі, ріжучі предмети, різного виду  зброю;

знаходитись  у  небезпечних місцях школи (господарче  подвір'я з криницею  та  каналізаційними стоками, котельня, пожежні водоймища, вигрібна яма).

3.5.Педагогічними працівниками  навчального  закладу  можуть бути  особи  з високими моральними якостями,  які мають  педагогічну  (відповідну) освіту,  належний  рівень   професійної   підготовки, здійснюють  педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний та психічний стан здоров'я  яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6.Призначення   на   посаду   та   звільнення   з   посади педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові   відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню  освіту"  та іншими  законодавчими  актами.

3.7.Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм,  методів,  засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів ;

участь в обговоренні  та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в   установленому    порядку    науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

чергову  і   позачергову атестацію    з    метою   отримання   відповідної  категорії, педагогічного звання;

участь у    роботі    органів   громадського   самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку  і  вибір  їх  форми;

отримання пенсії,  у тому числі і за вислугу років в  порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне,  житлово-побутове та  соціальне  забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі та гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

     Відволікання педагогічних    працівників    від     виконання професійних  обов'язків  не  допускається,  за  винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  обов'язкових  державних вимог;

сприяти розвитку інтересів,  нахилів та здібностей  дітей,  а  також  збереженню  їх  здоров'я,  здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу  до  державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу  до  батьків,  жінки,  старших  за  віком,  народних  традицій  та  звичаїв,  духовних та  культурних надбань народу України;

готувати учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння,  миру,  злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,   національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати гідність  учнів  та  їх  батьків;

захищати учнів від будь-яких форм  фізичного  або  психічного  насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну  майстерність, загальну  і  політичну  культуру;

виконувати статут навчального  закладу,  правила  внутрішнього   розпорядку,   умови  контракту чи трудового договору;

виконувати накази   і   розпорядження  керівника  навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради;

контролювати  рівень  навчальних  досягнень  учнів;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України).

Педагогічним працівникам  забороняється :

займатись тютюнопалінням, вживати алкогольні  напої, наркотичні  засоби  та  психотропні  речовини   у  школі;

вживати лайливі , брутальні  та  нецензурні  слова;

брати чужі  особисті  речі  без  дозволу  та  виносити зі  школи  шкільне  майно;

використовувати  шкільне  майно  та  обладнання  не  за  призначенням;

залишати  самовільно  без  дозволу  і  відома   керівництва школи  навчальні  заняття;

приносити до школи вибухонебезпечні  предмети, легкозаймисті, піротехнічні  засоби  і  матеріали, колючі, ріжучі предмети, різного виду  зброю;

порушувати норми педагогічної  та  професійної  етики;

здійснювати   по  відношенню  до  учнів, батьків, працівників школи  будь-які  форми  фізичного  або  психічного  тиску та  насильства;

застосовувати до учнів, батьків, працівників  фізичну  силу, приниження  честі  і  гідності.

3.9.У  навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від  підпорядкування,  типів  і форм власності.  Атестація здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять  років  відповідно  до  Типового  положення  про   атестацію педагогічних працівників. Порядок  атестації  визначається  Міністерством освіти і науки України.
3.10.Педагогічні  працівники,  які  неодноразово та  систематично  порушують  статут,  правила  внутрішнього розпорядку навчального закладу,  не  виконують  посадових  обов'язків,  умови   колективного   договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і  бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до    органів    управління   освітою,   керівника  навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист   законних   інтересів   своїх   дітей   в  органах  громадського самоврядування навчального закладу та  у  відповіднихдержавних, судових органах;

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

створювати  батьківські  організації   та  брати  участь  в  їх  діяльності;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

інші права, що не суперечать законодавству України.    

3.12.Батьки    та    особи,   які   їх   замінюють, є   відповідальними  за здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої  освіти, їх  виховання  і зобов'язані: 

забезпечувати умови для  здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей,  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття  доброти,   милосердя,  шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод  людини;

забезпечувати  дотримання  дітьми  вимог  статуту  закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,  шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини;

інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
     У  разі  невиконання  батьками  та  особами, які  їх  замінюють, обов
'язків, передбачених  законодавством, навчальний  заклад  може  порушувати  клопотання  про  відповідальність  таких  осіб.

Батькам  забороняється :

займатись тютюнопалінням, вживати алкогольні  напої, наркотичні  засоби  та психотропні  речовини  у  школі;

вживати  у  школі  лайливі , брутальні  та  нецензурні  слова ;

брати чужі  особисті  речі  без  дозволу  та  виносити зі  школи  шкільне  майно;

використовувати  шкільне  майно  та  обладнання  не  за  призначенням ;

перебувати  у  закладі  без  відома  керівництва  школи  і  чергових працівників;

приносити до школи вибухонебезпечні  предмети, легкозаймисті, піротехнічні  засоби  і  матеріали, колючі, ріжучі предмети, різного виду  зброю;

порушувати  загальноприйняті  норми   етики;

здійснювати   по  відношенню  до  учнів, батьків, працівників школи  будь-які  форми  фізичного  або  психічного  тиску та  насильства;

застосовувати до учнів, батьків, працівників  фізичну  силу, приниження  честі  і  гідності.

3.13.Представники громадськості   мають  право:

обирати і   бути    обраними    до    органів    громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами  і  гуртками, секціями;

сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу;

(можуть бути визначені інші права, що не суперечать                законодавству України).   

3.14.Представники громадськості зобов'язані: 

виконувати  вмотивовані  вимоги  керівництва  школи;

дотримуватися статуту навчального закладу;

виконувати накази  та розпорядження керівника навчального  закладу,  рішення  органів   громадського  самоврядування;

захищати  учнів  від  всіляких форм   фізичного та психічного насильства;                   пропагувати  здоровий  спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

інші права, що не суперечать  законодавству України.

Представникам  громадськості   забороняється :

займатись тютюнопалінням, вживати алкогольні  напої, наркотичні  засоби  та  психотропні  речовини  у  школі;

вживати  у  школі  лайливі , брутальні  та  нецензурні  слова ;

брати чужі  особисті  речі  без  дозволу  та  виносити зі  школи  шкільне  майно ;

використовувати  шкільне  майно  та  обладнання  не  за  призначенням ;

перебувати  у  закладі  без  відома  керівництва  школи  і  чергових працівників;

приносити до школи вибухонебезпечні  предмети, легкозаймисті, піротехнічні  засоби  і  матеріали, колючі, ріжучі предмети, різного виду  зброю;

порушувати  загальноприйняті  норми   етики  і  моралі;

здійснювати   по  відношенню  до  учнів, батьків, працівників школи  будь-які  форми  фізичного  або  психічного  тиску та  насильства ;

застосовувати до учнів , батьків, працівників  фізичну  силу, приниження  честі  і  гідності;

втручатися у  навчально-виховний  процес  без  відома  керівництва школи ;

втручатися у  навчально-виховний  процес  з  метою  реклами  і  торгівлі ;

поширювати  недостовірну  інформацію  серед  учасників  НВП ;

збір  інформації , проведення  соцопитування  чи  анкетування  серед учасників навчально-виховного процесу.

IV.Управління навчальним закладом

4.1.Управління   навчальним   закладом  здійснюється  в  межах  повноважень, передбачених  відповідними нормативно-правовими   актами  його  засновником (власником)   - Рахно-Полівською сільською  радою  та  відділом  освіти  Тиврівської  районної  державної  адміністрації.
     Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його
директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має
вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж
педагогічної роботи не менш як 3 роки.

     Директор навчального закладу державної  та  комунальної  форм власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення  та  звільнення  заступників директора  здійснюється  за  поданням   директора   з   дотриманням   чинного  законодавства.

4.2.Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу освіти  є    загальні  збори   колективу,  що скликаються не менше одного разу на рік.

     Делегати загальних зборів з правом вирішального  голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального    закладу    -     зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу  - класними  зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

     Кожна   категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від педагогічних працівників навчального закладу 23  від  загальної  кількості, решта  категорій  делегує  відповідно  пропорційно  до  наявної кількості  педагогічних  працівників.

     Термін   їх  повноважень  становить  1  рік.

     Загальні збори  правочинні,  якщо в їхній роботі  бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

     Право скликати   збори  мають   голова  ради  навчального закладу,  учасники зборів (делегати), якщо  за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості, директор навчального закладу, засновник. 

Загальні збори :

обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт   директора   і   голови  ради  навчального закладу;

розглядають питання    навчально-виховної,    методичної    і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують   основні    напрями   вдосконалення   навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями  діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та  інших педагогічних працівників;

визначають інші функції, що не суперечать чинному законодавству

4.3.У  період між загальними зборами  діє  рада навчального  закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації   і  гуманізації  навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль  педагогічного  і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості  щодо  розвитку  навчального  закладу   та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного   іміджу   та   демократичного   стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,  пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2.Основними завданнями ради є:

підвищення  ефективності    навчально-виховного    процесу   у взаємодії  з  сім'єю,  громадськістю,  державними  та   приватними інституціями;

визначення стратегічних    завдань,   пріоритетних   напрямів розвитку      навчального       закладу        та        сприяння організаційно-педагогічному    забезпеченню    навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного   педагогічного   клімату  в  навчальному закладі;

сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів  та  набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації   дозвілля   та    оздоровлення    учнів ;

підтримка громадських  ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;

стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських    зв'язків    між    родинами   учнів та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

інші права, що не суперечать законодавству України.

4.3.3.До   ради   обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу,  учнів   I-II   ступенів навчання,   батьків  і  громадськості.  Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами  навчального закладу.

     Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами

     На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину. 

4.3.4.Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

     Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами.
     Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

     Засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора навчального  закладу,  власника  (засновника),  а  також членами ради.

     Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

     У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.

     Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  навчального  закладу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів ,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості  через  Дошку  оголошень.

     У разі незгоди адміністрації навчального закладу  з  рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання.

     До складу  комісії  входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.  

4.3.5.Очолює   раду   навчального   закладу   голова,   який обирається із складу ради.

     Голова ради може бути членом педагогічної ради.

     Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

     Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій   і зміст їх роботи визначаються радою.

     Члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання,  що
стосуються    діяльності   навчального   закладу,   пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів. 

4.3.6.Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу, навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню   мережі   класів   навчального    закладу, обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;

приймає рішення    спільно    з    педагогічною   радою   про представлення  до  нагородження  учнів  та випускників  навчального  закладу   Похвальними листами  "За   високі  досягнення  у  навчанні"  та Похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів";

разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської  діяльності;

бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;

виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;

сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання  за  їх наявності  їх,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють, в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті періодичних видань;

розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями ;

організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;

розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4.При навчальному закладі  за  рішенням  загальних  зборів може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада. 

4.5. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню  законодавства України щодо обов'язковості  повної загальної середньої освіти;

співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів  у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

організація змістовного  дозвілля   та   оздоровлення   учнів,  педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду  загальнообов'язкового  навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів та навчальним закладом;

інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.

4.5.2.Піклувальна  рада  формується  у  складі  5  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних закладів,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.

     Члени піклувальної   ради   обираються  на  загальних  зборах навчального  закладу  шляхом  голосування   простою більшістю голосів.

     Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

     Не допускається   втручання   членів   піклувальної   ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

     У випадках,  коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на  загальних  зборах  на його місце обирається інша особа.

4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

     Робота піклувальної  ради  планується   довільно.   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

     Позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів.

     Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів.

     Рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів.

     Піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди тощо.

     Рішення піклувальної ради в  7-денний  термін  доводяться  до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу,  батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами   піклувальної ради.

4.5.4.Очолює  піклувальну  раду  голова,  який    обирається шляхом     голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

     З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.

     Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та
організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

     Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.Піклувальна рада має право:

вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника загально-освітнього    навчального   закладу,   загальних   зборів пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,   наукової,    культурно-спортивної, корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої  бази  навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи    до    зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази навчального закладу;

стимулювати творчої  праці  педагогічних  працівників,  учнів;

брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи  навчального  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

інші функції, що не суперечать   законодавству України.

4.6.Директор навчального закладу:

здійснює керівництво  педагогічним   колективом,   забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання      вимог      охорони      дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права   учнів  на  захист  їх  від  будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних    керівників,    завідуючих    навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни   обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе    за    це відповідальність;

розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників навчального закладу;

створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами, засновником,   місцевими   органами    державної виконавчої влади, органом управління  освітою, тощо;

щороку  звітує  про  свою  роботу  на  загальних  зборах  колективу  та  перед  громадськістю.

4.7.Обсяг  попереднього  і  фактичного педагогічного  навантаження вчителів визначається  на  підставі  законодавства  директором  навчального   закладу   і затверджується відповідним органом управління освітою  у  погодженні  з  профкомом  школи.

     Обсяг педагогічного     навантаження    може    бути    менше тарифної-ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального
року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих
предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за
письмовою згодою    педагогічного    працівника    з   дотриманням законодавства про працю.

4.8.У  навчальному  закладі  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна   рада.

     Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9.Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів  та   працівників навчального закладу;

   морального  заохочення  батьків  і  осіб, що  їх  замінюють  та  громадських  діячів, які  беруть  участь  в  організації  навчально-виховного  процесу. 

4.10.Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб  навчального  закладу.  Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.

     Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.У  навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.12.Батьківська рада навчального закладу:

Відповідно до Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №946 (964-2000-п) у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності створюється органи громадського самоврядування і батьківські комітети.

4.13.У своїй діяльності батьківська рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, Статутом загальноосвітнього навчального закладу.

4.14.Органом батьківського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори батьків цього навчального закладу.

4.15.У період між загальними зборами діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів батьків загальноосвітнього навчального закладу, або ради загальноосвітнього навчального закладу.

4.16.До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

4.17.Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету:

4.18.Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання

допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.19.Основними завданнями діяльності батьківських рад та батьківських комітетів є:

допомога у здобутті учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

сприяння збереженню життя і здоровя учнів;

допомога організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

залучення батьків і громадськості до організації профільного навчання і професійної організації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищенні їх відповідальності за навчання та виховання дітей;

допомогу у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу;

4.20.Створення батьківських рад та батьківських комітетів

4.20.1.Батьківська рада навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальній батьківській конференції загальноосвітнього навчального закладу на початку навчального року;

4.20.2.Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків загальноосвітнього навчального закладу. До складу батьківської  ради мають входити директор загальноосвітнього навчального закладу та представники батьківських комітетів від кожного класу.

4.20.3.Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

4.20.4.Директор загальноосвітнього навчального закладу є членом батьківської ради з правом дорадчого голосу.

4.21. Організація і зміст роботи батьківських комітетів

4.21.1.Засідання батьківської ради проводиться в міру необхідності, але не рідше І разу на семестр.

4.21.2.Під керівництвом членів батьківської ради в кожному загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

4.21.3.Батьківська рада планує свою роботу на основі плану роботи навчального закладу, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань., керуючись рекомендаціями директора загальноосвітнього навчального закладу.

4.21.4.Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків.

4.21.5.Спірні питання при недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів батьківської ради вирішується органами управління освітою.

4.21.6.Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальною конференцією батьків.

4.21.7.Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються у справах школи і передаються по акту норму складу батьківських рад.

4.22.Права та обов’язки батьківської  ради

Батьківська рада має право:

створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої ради та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічої допомоги  в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

вносити на розгляд дирекції, педагогічної ради навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів;

за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної ради про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз’яснень з окремих питань, які турбують батьків;

за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

скликати загальну батьківську конференцію;

брати участь у створенні благодійного фонду і надає пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулюванню педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питаннях, передбачених Статутом цього фонду;

залучати батьків до участі в керівництві гуртками і іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі;

брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі;

рекомендувати своїх членів до складу ради навчального закладу;

брати участь у загальних конференціях колективу загальноосвітнього навчального закладу;

звертися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

4.23. Батьківська рада зобов’язана:

вести протоколи засідань батьківських зборів, які зберігаються в справах школи  та здаються за актом при прийомі й передачі школи;

надавати інформацію про діяльність батьківської ради  у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органа управління освітою;

підвищувати ефективність діяльності.

                                       V. Матеріально-технічна база

5.1.Матеріально-технічна база  навчального  закладу  включає  будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,     інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.Майно   навчального  закладу  належить  йому  на  правах  власності,  повного  господарського   відання   або   оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3.Навчальний заклад відповідно  до  чинного  законодавства користується   землею,   іншими   природними   ресурсами   і  несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого майна   навчального   закладу   проводиться   лише   у   випадках, передбачених чинним законодавством.  Збитки,  завдані  навчальному закладу  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного
законодавства.

5.5.Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу  база навчального   закладу   складається   із   навчальних   кабінетів,  а  також  ,   бібліотеки,   їдальні,  тощо.

5.6.Відповідно до плану землекористування населеного пункту с.Рахни-Польові під територію школи відведено  0,2 гектара  землі, де  розміщуються    навчально-дослідна ділянка,  зона відпочинку, будівля школи,спортивний майданчик.

Згідно довідки ,виданої виконкомом сільської ради с.Рахни-Польові, державного акту на виділену землю немає.

5.7. Навчальний  заклад  не  має  для   учнів   та  педагогічних працівників  інтернату, гуртожитку.   

5.8.Основні фонди навчального закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди засновника, органу  управління  освітою.

                    VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансово-господарська  діяльність  навчального  закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

кошти засновника;

кошти  засновника,  кошти  місцевого, державного і  інших  бюджетів  у   розмірі, передбаченому  нормативами фінансування загальної середньої освіти   для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від    реалізації    продукції    навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

    благодійні внески , матеріальна  допомога  юридичних і фізичних осіб;

    добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

     інші кошти, не заборонені чинним законодавством;

6.3.У  навчальному  закладі  державної  чи  комунальної форм  власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в  розмірі  не  менше  трьох відсотків  витрат  на  його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

     Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на
рахунку цього навчального закладу, відкритому  в  органі  Державного  казначейства   України  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  нормативно-правових  актів  центральних  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  в установі банку і  витрачаються
відповідно до кошторису,  що затверджується директором навчального
закладу.

     Облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним  закладом  згідно  з  наказом директора,  що  видається  на  підставі  рішення  ради навчального закладу,   відповідно    до    порядку,    передбаченого    чинним законодавством. 

     Контроль за правильним використанням коштів фонду  загального
обов'язкового  навчання  здійснюють  органи  виконавчої  влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4.Навчальний заклад  має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації   або фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5.Порядок   діловодства   і   бухгалтерського   обліку   в навчальному     закладі     визначається     законодавством     та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  центральних  органів виконавчої влади,  яким підпорядковані навчальні заклади.  За рішенням засновника закладу  бухгалтерський облік   може   здійснювати  самостійно  або  через  централізовану бухгалтерію.

6.6.Звітність про діяльність загальноосвітнього  навчального  закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.7.Кошти, активи, отримані доходи (прибутки або їх частини) закладу не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1.Навчальний      заклад     за     наявності     належної матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін   у   рамках   освітніх   програм,   проектів, встановлювати   відповідно   до   законодавства  прямі  зв'язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчальний  заклад  має  право  відповідно  до   чинного законодавства  укладати  угоди  про  співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами,  підприємствами,  організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1.Державний  контроль  за  діяльністю  навчального закладу здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів,  засновник та   місцевий  орган  управління  освітою  (відділ освіти).

8.3.Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю навчального закладу є атестація,  що проводиться   не  рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

8.4.У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування)  навчального  закладу з питань,  пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст,  види  і  періодичність  цих перевірок   визначаються   залежно  від  стану  навчально-виховної роботи,  але не частіше 1-2 разів на рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних   з  навчально-виховною  діяльністю,  проводяться  його засновником (власником) відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1.Рішення,  про  реорганізацію  або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

     Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.

     Ліквідація проводиться  ліквідаційною  комісією,  призначеною
засновником,  а у випадках ліквідації за  рішенням  господарського
суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

     З часу призначення ліквідаційної комісії  до  неї  переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.Ліквідаційна комісія  оцінює  наявне  майно  навчального закладу,  виявляє  його  дебіторів і кредиторів і розраховується з ними,   складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє    його  засновнику.

9.3.У    випадку   реорганізації   права   та   зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників  відповідно  до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4.В  разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

Х. Зміни  та  доповнення  до  Статуту

10.1.Пропозиції   щодо внесення змін до статуту навчального закладу можуть  надходити  при  змінах  чинного  законодавства  України  або  за  рішенням  засновника.

10.2.Зміни та доповнення  до Статуту навчального закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації   згідно  вимог  чинного  законодавства  України.

 


Сільський  голова :                                                   В.Б.Шведюк