Положення про внутрішню систему якості освіти

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Положення про внутрішню систему якості освіти   

Схвалено                                                                              Затверджено               

Педагогічною радою                                                                     Директор школи         О.А. Кузьмик

протокол .№1 від 29.08.2019 р.                                                      наказ по школі від 29.08.2019 р. №

   

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 

с.Рахни-Польові

1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145 – VІІІ (ст.41. Система забезпечення якості освіти),  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Статуту загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові                                                            

2.Стратегія  політики забезпечення якості освіти базується на таких принципах:                 - відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;                              - відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;                    - системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;                                      - здійснення обгрунтованого моніторингу якості;                                                                      - готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

- відкритості інформації  на  всіх етапах забезпечення якості  та  прозорості процедур            системи забезпечення якості освітньої діяльності;

- відмова від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства;

- максимальне урахування вимог до якості освіти усіх зацікавлених сторін.

3.Мета формування та функціонування внутрішньої систему забезпечення якості освіти:    - якість освіти;

- рівень професійної компетентності педагогічних працівників  і забезпечення їх    вмотивованості         до  підвищення якості освітньої діяльності;

- якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності та   

   підвищення рівня об’єктивності оцінювання.    

4Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких відноситься:

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

заклад дошкільної освіти та батьки вихованців;

- педагогічний персонал школи;

- здобувачі освіти та їх батьки;

- органи місцевого самоврядування у сфері освіти;

- громадськість.

          5.Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:                                       1. Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.

2. Відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації.                                                3.Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

4. Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

 

6. Забезпечення якості освіти в ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові передбачає здійснення таких процедур та заходів:                                                                                                    - удосконалення планування освітньої діяльності;

- підвищення якості знань здобувачів освіти;

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних     

   працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та    підтримки  здобувачів освіти;

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;   - забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;                                                    - створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності   

   педагогічних  працівників та здобувачів освіти.

Процедури та заходи по забезпеченню якості освіти розробляються кожного навчального  року.

 

7. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі.

7.1.Зміст ВСЯО формується та реалізується  за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

7.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає показники забезпечення відповідних ресурсів: (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

  Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення  учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами освіти.

  Організовано  освітнє середовище Нової української школи, що сприяє вільному розвитку особистості. У класній кімнаті створені осередки: осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними новими меблями; змінні тематичні осередки; осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор; осередок художньо-творчої діяльності; куточок живої природи; осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, м’якими меблями; дитяча класна бібліотека; осередок  вчителя оснащений новим ноутбуком, принтером, новою шафою для зберігання дидактичного матеріалу.   У закладі створено нове освітнє середовище – це сучасний простір, сукупність умов, засобів і технологій для комфортного навчання учнів, вчителів і самих батьків.          Освітній процес здійснюється у  кабінетах та класних кімнатах.

Бібліотечнний фонд закладу нараховує 3022 примірники книг, брошур, журналів. У тому числі 1090 підручників із них для 1-4 класів - 244, 5-9 класи – 846.

  Заклад забезпечено науковими, методичними матеріалами щодо забезпечення високого рівня роботи з досягнення якості освітнього процесу.      Забезпеченість освітнього процессу навчальною літературою становить 95% .

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові має доступ до баз даних у режимі on-line шляхом використання програми «Курс: Школа», електронну пошту shkola-rahnu-polovi@ukr.net

    Матеріально-технічна забезпеченість освітнього процесу:

Заклад освіти забезпечений наступними технічними засобами навчання: персональними комп'ютерами (2 шт.), принтерами (5 шт.), ноутбук (1 шт.), телевізором, LCD телевізором (2 шт.)

  У школі створені всі умови для повноцінного навчання і розвитку дітей та молоді, для раціональної організації їх дозвілля.

7.3. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів

 

7.4. Здобувачі освіти                                                                                                                                 Оцінювання  результатів  навчання  здійснюється  відповідно до:

- Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1009;

-   Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодь спорт від 13.04.2011 року № 329 ;

- Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018року №924.

Основними видами оцінювання здобувачів освіти 3-4 класів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне),  державна підсумкова атестація. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1-2 класах має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання

У ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою.

Тематична перевірка у 3-4 класах здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу.

Тематична оцінка у 5-9-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Підсумкова перевірка у 1,2 класах передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного).

Підсумкова перевірка у 3 класі передбачає тематичну перевірку, у 4 класі – тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року.

Підсумкова перевірка у 5-8 класах передбачає тематичну перевірку, у 9 класі – тематичну перевірку та ДПА з навчальних дисциплін – українська мова, математика, предмет за вибором.

Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.

Окрім зазначених вище форм контролю, у ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові здійснюються такі організаційні заходи щодо забезпечення якості освітнього процесу:

- проведення вхідного контролю  знань здобувачів освіти 6-9-х класів (діагностичні контрольні роботи) на початку навчального року з предмету: математика;

- адміністративні контрольні роботи за підсумками освітньої діяльності у семестрах, навчальному році.

Процедура та вимоги до поточного та підсумкового контролю відповідають орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, визначених Міністерством освіти і науки України.

 

7.5. Управління закладом освіти

Управління процесом забезпечення якості освіти в ЗОШ  І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові забезпечується  внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.

Процедура управління процесом забезпечення якості освіти включає:

- ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на окремих етапах та у цілому;   - формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік тощо);

- визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу освіти);                                                                                                                                             - визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;                                         - удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень.

Відповідальні  за  впровадження  та  вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності є педагогічні  працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада закладу освіти, директор шляхом узгодженості (координації) діяльності щодо забезпечення необхідного рівня якості освітнього процесу.

З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:

 § виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (керівники методичних об’єднань, аналітична група тощо);

 § проведення заходів щодо навчання педагогічних працівників школи навичкам роботи щодо забезпечення якості освітнього процесу, підвищення оцінної культури педагогів;

 § розширенні зв'язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими організаціями, що спеціалізуються на рішенні проблем управління якістю освіти.

      Критерії ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (перспективний план розвитку);                                                                                              -оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової);

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;                                                      - кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації;                                 -- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

       У ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою діяльністю.

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та система електронного документообігу.

У закладі встановлена програма «КУРС: Школа».

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

У закладі створений банк даних (статистика) за результатами освітнього процесу та освітньої діяльності:                                                                                                                                      - статистична інформація форм ЗНЗ-1, 83-РВК;                                                                      - інформаційна база про якість освітнього процесу на рівні різних класів;

- інформаційна база про результати державної підсумкової атестації в співставленні з річними показниками.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові підключено до Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля у ЗОШ І-ІІ ступенів с.Рахни-Польові функціонує офіційний сайт закладу rp.tvedu.vn.ua

 

7.6. Формування іміджу сучасного закладу освіти

В закладі освіти функціонує офіційний веб-сайт rp.tvedu.vn.ua На офіційному сайті розміщуються: 

статут закладу освіти;                                                                                                                                - ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- структура та органи управління закладу освіти;

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені        відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад;

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;                                                                    - результати моніторингу якості освіти;                                                                                              -  річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

        Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.

        Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється.

Показники ефективності реалізації:  відповідність  вимогам  Закону  України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти.

 

    З  метою  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  для  ефективного управління  освітнім  процесом  в  закладі освіти створено  інформаційно-освітнє середовище  на порталі інформаційної системи управління освітою (ІСУО).

 

Зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти

в 2019/2020 навчальному році

 

 Визначення змісту внутрішньої системи забезпечення якості освіти в навчальному році.

1. «Педагогічна діяльність» (Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників).

 

Компетентність

Ознаки виявлення (критерій результативності)

Напрям ОД,

суб’єкт вивчення

Спосіб визначення ефективності, інструменти, заходи

Термін

Проектувальна

Планування освітньої діяльності; самоосвітня робота вчителів

Професійна підготовка новопризначених вчителів

Погодження планів;

Співбесіда

Призначення наставників

 

 

До12.09.19

Контрольно-аналітична (діагностична)

Спроможність організовувати та проводити процедури контролю, визначати критеріальну основу оцінювання.

Об’єктивність оцінювання результатів навчання.

 

Якість виконання навчальних програм.

Стан викладання фізичної культури

Стан викладання основ здоров'я.

Стан викладання англ. мови.

Стан викладання географії.

Стан викладання музичного мистецтва.

Стан викладання хімії.

Відвідування уроків, співбесіда, перевірка документ

Наказ, педрада

 

Наказ, педрада

 

Наказ, педрада

 

Наказ, педрада

 

 

Наказ, педрада

Жовтень

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

Січень

 

Лютий

 

 

Березень

Здатність до реалізації функцій професійної діяльності (фахова)

Проходження курсової перепідготовки.

Впровадження ППД, участь у позашкільній методичній роботі. Професійний розвиток педагога у між курсовий період

Учитель зарубіжної літератури.

Учитель англійської мови.

Учитель початкових класів

Моніторинг,  само узагальнення досвіду.

Відстеження підготовлених вчителями творчих робіт (друкування)

2019-2020 н.р.

 

2. «Здобувачі освіти. Результати навчання»

Критерій (індикатор)

Показник (напрям) оцінювання

Спосіб визначення ефективності, інструменти

Термін

Результати навчання

Якісні числові показники по класах, предметах.

Уміння застосовувати набуті знання.

Діагностичні контрольні роботи

адміністративні контрольні роботи за підсумками освітньої діяльності у семестрах, навчальному році

І сем.

грудень

 

ІІ сем.

травень

Об’єктивність оцінювання результатів навчання

Якісні числові показники по класах, предметах.

 

Моніторинг

Грудень

Травень

Результати навчання на кожному рівні освіти: початкової та базової освіти

Якісні показники державної підсумкової атестації

Динаміка реалізації Держстандартів у порівнянні з минулим роком

Працевлаштування

Моніторинг

 

Аналіз наступності між ланками

 

Звіт

Травень-червнь

 

 

 

 

Вересень

Результати роботи з обдарованими учнями

Кількість учасників та переможців інтелектуальних змагань

Аналіз участі Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін І, ІІ етапів

Аналіз участі у районних (обласних) конкурсах та змаганнях

Листопад

 

 

 

Травень-червень

 

3.3. «Управління закладом освіти»

Критерій (індикатор)

Показник (напрям) оцінювання

Спосіб визначення ефективності, інструменти

Термін

Кадрове забезпечення освітньої діяльності, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

Відповідність фаховій освіті.

Розподіл учителів за класами, в яких вони викладають.

Статистичні дані

Форма статистичної звітності (83-РВК)

Тарифікація

До 1 вересня

Формування  штатного розпису

Дотримання норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису.

Наявність вакантних посад.

Звіт

До1 вересня

Забезпечення реалізації освітньої програми закладу освіти

 

Забезпечення реалізації інваріантного компонента освітньої програми.

Формування варіативного компонента освітньої програми.

Аналіз

Звіт

 Травень-червень

Забезпечення якості освітнього процесу

Заходи внутрішнього контролю (тематичні вивчення, перевірки станів викладання по перспективному плану

Моніторинги

Директорські контрольні роботи

Організація та підготовка до ДПА

 Відстеження календарних планів

Протягом року

 

 

 

Грудень, травень

 

Травень

 

Забезпечення якості освітньої діяльності

Вивчення стану виконання посадових обов’язків (молодими учителями, новопризначеними учителями)

Планування освітнього процесу (погодження календарного планування, оперативний контроль за підготовкою до уроків тощо)

Іміджеві заходи

Моніторинг

 

 

 

 

Відвідування уроків,  співбесіди, перевірка документації. Аналіз виховних календарних планів за І і ІІ сем.

Протягом року

 

 

Протягом року

Формування освітнього середовища

Підготовка закладу до нового навчального року.

Забезпечення учнів підручниками.

 

Огляд стану збереження шкільного майна, інвентаря, обладнання в кабінетах, дидактичного забезпечення уроків

 

Аналіз

 

Аналіз

 

 

 

Моніторинг, заслуховування на нарадах.

Вчителі – предметними, керівникиМО

серпень

 

 

вересень

 

 

Протягом року

 

3.4. «Освітнє середовище»

Критерій (індикатор)

Показник (напрям) оцінювання

Спосіб визначення ефективності, інструменти, заходи

Термін

Забезпечення наявності інформаційних систем

Електронна система збирання й аналізу інформації та система електронного документообігу.

Створення  єдиного інформаційного поля  ЗОШ.

Програма «КУРС: Школа»

 

постійно

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

Забезпечення  освітнього простору для НУШ: розвивальні ігри, підручники, дидактичний матеріал

Підключення до швидкісного Інтернету, створення зони Wі-Fі.

 

Акт прийому закладу

Анкетування

До10 серпня

 

До 01.11.

 

 

До 01.03.